Fonder

Swedish Growth Fund är en svensk fond med fokus på investeringar i innovativa bolag med stark tillväxtpotential. Med förankring i Lund-, Malmö- och Köpenhamns-regionen är Fonden rätt lokaliserad i Skandinavien – mitt i en region som inrymmer ett stor antal Life Science- och it-bolag med bra stödstrukturer, inte minst genom Lunds universitet.

Det finns dock en avgörande brist, i form av avsaknaden av en struktur som kan hjälpa de aktuella bolagen vidare när den ofta offentliga ”tidiga finansieringen” inte längre är tillgänglig. Ibland väljer bolagen då vägen via notering, vilket kan vara en svår omställning för bolag som sedan start framför allt fokuserat på forskning och utveckling. Det uppstår då ofta en situation där den fortsatta finansieringen av verksamheten befinner sig i ett kritiskt skede. Fondens uppdrag, eller som vi ibland beskriver det, Fondens mission, är att på ett strukturerat, initierat och noggrant sätt identifiera och investera i bolag vilka har ett behov av kapital under förberedelsen inför en större kapitalisering/notering inom 6-18 månader, primärt på de i Sverige väletablerade och växande småbolagsmarknaderna.

Det som ger Swedish Growth Fund en unik position är metodiken för att minimera investeringsrisken. Genom att investera i bolag som har för avsikt att inom 6-18 månader ansöka om notering uppstår i normalfallet ett tidsmässigt fönster då investeringsrisken minskar. Mer utvecklat kan man förklara detta som att en eventuell notering ofta planeras innan det aktuella bolaget går in i en ny utvecklingsfas – vilket till exempel skulle kunna innebära att bolaget efter notering planerar att inleda ytterligare studier, eller att expandera till nya marknader. Under denna period sjunker investeringsrisken därmed dels eftersom bolaget uttalat en avsikt att noteras, dels eftersom nästa fas i utvecklingen ännu inte inletts. Som investerare har man dessutom en god bild över hur bolaget kommer att värderas vid en notering. Efter att målbolaget för investeringen väl är noterat har Fondens primära uppdrag upphört och Fonden kommer därefter – under kontrollerade former – att avyttra sitt innehav i det nu noterade målbolaget. Detta beräknas normalt kunna ske inom 3-9 månader från noteringstillfället.

Fonden ska vara ett starkt stöd till målbolagen och inte bara hjälpa till med finansiering utan även med råd och tillgång till Fondens nätverk, t.ex. kompetenser till styrelse och ledning. Fonden har för avsikt att ha en ägarandel i det aktuella bolaget, hela vägen från förberedelse för kapitalisering/notering genom noteringen och en tid efter noteringen. Fonden har en stark, kompetent och engagerad styrelse och investeringskommitté och vi är övertygade om att vår samlade erfarenhet kommer att vara till gagn inom marknadssegmentet.

Fondens mål är att genomföra repetitiva korta investeringar med begränsade innehav i varje investering, vilket skall gå hand i hand med Fondens mission att stötta unga tillväxtbolag i ett finansiellt kritiskt skede. Genom att hjälpa bolag till notering är det Fondens avsikt att minska den finansiella risken för målbolagen med en bibehållen god avkastning för Fonden.