Affärsidé & Mål

Affärsidé & Mål

Affärsidé

HCN Group AB är ett privatägt bolag som arbetar för långsiktig utveckling, bolaget har inga branchbegränsningar i sina investeringar. HCN Group ABs affärsidé är att maximera bolagets substansvärde genom långsiktigt aktivt ägande och professionell investeringsverksamhet. Värdeskapandet sker genom aktivt ägande i befintliga portföljbolag och investeringar i nya förvärv med stark potential för värdetillväxt. En nyckelfaktor i genomförandet av HCN Group ABs affärsidé är ledningens och styrelsens erfarenhet, kompetens och nätverk.

Mål

  • Att maximera aktieägarnas värdetillväxt genom att bolagets substansvärde, mätt över en konjunkturcykel, skall vara högre än värdetillväxten för genomsnittet av svenska företag på aktiemarknaden, mätt som OMX First North och Aktietorget
  • Bolagets målsättning är att nettoskuldsättningen långsiktigt ej skall överstiga 30 % av bolagets totala tillgångar