HCN Group som ägare

HCN Group AB som ägare

Melker Schörling AB har i drygt tjugo år varit delägare i bolag som utvecklats från att vara mindre lokala aktörer till att bli internationellt ledande inom sitt respektive område. Vi har en i grunden långsiktig syn på företagsutveckling vilket innebär att vi har möjlighet att genomföra strategiska satsningar som är långsiktigt bäst för våra innehavsbolag. Flera av innehaven utgör goda exempel på företag som har utvecklats till internationellt ledande inom sin bransch.

Aktivt ägande

HCN Group AB har genom åren varit, och är fortfarande idag, en aktiv drivkraft i våra innehavsbolags resor från nationella eller regionala aktörer till globala marknadsledare. Det finns inga enkla recept på lyckade relationer men inom HCN Group AB har vi under åren visat prov på värdeskapande investeringar genom ett mycket långsiktigt och aktivt ägande samt genom engagemang och kompetensöverföring mellan styrelse, ledning och vårt övriga nätverk. Vi kan ofta tillföra erfarenhet för en framgångsrik internationell expansion. Likaså är MSAB öppna för att genomföra större strategiska förvärv för att på så sätt väsentligt stärka företagets internationella konkurrenskraft. Generellt kan man säga att vi som ny ägare är beredda att tillföra betydande resurser för att tillvarata företagets fulla tillväxtpotential.

Styrelse- och ledningsfrågor

HCN Group AB arbetar långsiktigt med att utveckla innehaven och följer noggrant deras finansiella utveckling, riskbild och rapportering. Vi upprätthåller, genom en betydande ägarandel och ändamålsenlig styrelserepresentation, en stark förtroendeposition och inflytande i bolagen. Vår roll som engagerad ägare tar sig därför uttryck i en aktiv medverkan i arbetet med nominering av styrelseledamöter i bolagen för att på detta sätt medverka till att bolagen leds av personer med rätt erfarenhet och kompetens. På så sätt kommer ledningens och styrelsens nätverk företagen till godo och borgar för att en löpande konstruktiv dialog kan föras med de ledande företrädarna för bolagen. HCN Group AB eftersträvar i normalfallet att minst en styrelseledamot med anknytning till HCN Group ABs nätverk skall ingå i ett innehavs styrelse. Normalt eftersträvas rollen som styrelsens ordförande samt en plats i valberedningen.

Några av nätverkets viktigaste uppgifter är att generera affärsmöjligheter och fungera som rekryteringsbas för bolagens styrelser och ledning. För alla företag är rätt styrelse och ledning av avgörande betydelse för dess utveckling. Rekryteringar till dessa positioner görs därför alltid med det specifika bolagets behov i centrum. En viktig aspekt är också att kunna behålla högpresterande nyckelpersoner i ledningar och styrelser över lång tid. På en förhållandevis liten marknad med konkurrens från många aktörer är det därför centralt att erbjuda en konkurrenskraftig ersättning.

Vad HCN Group AB kan tillföra ett nytt bolag

När vi på HCN Group AB letar efter nya företag att investera i så letar vi framförallt bland onoterade företag. Det finns många fina svenska och utländska bolag som drivs av grundaren eller andra och tredje generations entreprenörer – företag som byggts upp med hårt arbete och engagerade och branschkunniga ägare. Dessa entreprenörer är måna om att företaget utvecklas vidare av engagerade och kompetenta ägare som ser utvecklingspotentialen i verksamheten. Vi på HCN Group AB tror att vi har mycket att tillföra sådana bolag. Vi har ett välrenommerat rykte och god historik som en engagerad och aktiv ägare med erfarenhet från långsiktigt företagsbyggande. Vi har också stor vana att utarbeta och implementera expansiva strategier för att ge bolagen möjlighet att etablera en internationell plattform och en stark marknadsposition. Vi är också flexibla i hur ägarstrukturen skall se ut vid en investering. I vissa fall vill den föregående ägaren behålla en del av ägandet och eventuellt stegvis minska sitt innehav, medan andra ägare vill sälja hela sin post i företaget. HCN Group AB är flexibla i detta hänseende och ser positivt på att gamla ägare till viss del stannar kvar då de ofta innehar värdefull kompetens som bolaget kan dra nytta av.

HCN Group ABs investeringskriterier