Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Den reviderade svenska kod för bolagsstyrning som trädde i kraft den 1 februari 2010 (”Koden”) omfattar från och med nämnda datum samtliga bolag som är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad, däribland HCN Group AB delägda bolag. Kodens regler utgör ett tillägg huvudsakligen till bestämmelserna i aktiebolagslagen om bolagets organisation, men även till den relativt omfattande självreglering som existerar avseende bolagsstyrning. Koden är baserad på principen om att ”följa eller förklara”. Enligt denna princip kan ett bolag avvika från individuella regler, i vilket fall bolaget måste förklara anledningen till varje rapporterad avvikelse. Enligt den reviderade koden skall bolag även redovisa den lösning som valts istället i samband med avvikelseförklaringen. Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med reglerna i kapitel 10 i Koden.